Logo: GOPS Lubawa

O projekcie

Rodzina na PLUS - skrót projektu

 • Opublikowane: 2017-06-14 13:35:29
 • Autor: Karolina Czyżewska, koordynator projektu
 • drukuj
"Rodzina na PLUS”  projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławiew latach 2017 - 2022  w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnymPoddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Zarząd  Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
WNIOSKODAWCA: Gmina Lubawa.
REALIZATOR: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2017r. do 30.06.2022r. (VI edycji)
WARTOŚĆ PROJEKTU: 763 121,26 zł w tym 724 121,26 zł dofinansowania.
OKRES REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 01.07.2017r. do 30.06.2022r.
 • edycja I: VII 2017r. - IV 2018r.
 • edycja II: V 2018r. - II 2019r.
 • edycja III: III 2019r. - XII 2019r.
 • edycja IV: I 2020r. - X 2020r.
 • edycja V: XI 2020r. - VIII 2021r.
 • edycja VI: IX 2021r. - VI 2022r.
PARTNER PROJEKTU:
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.
 
CEL  PROJEKTU:
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja ze środowiskiem lokalnym 48rodzin/ 78 osób (60 kobiet, 18 mężczyzn), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym społecznym z terenu gminy Lubawa.
 
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:
Gmina Lubawa jest terenem wiejskim o charakterze rolniczym, należącym do obszaru peryferyzacji społeczno-gospodarczej o utrudnionym dostępie do usług społecznych. Gminę zamieszkuje 10.891 osób (5.366 kobiet i 5.525 mężczyzn), w tym w wieku produkcyjnym: 6.800 osób (3.124 kobiet i 3.676 mężczyzn) - dane Urzędu Gminy, na dzień 31.12.2015r. W roku 2015 system pomocy społecznej objął wsparciem 369 rodzin z terenu gminy, w których przebywało 1.158 osób, co stanowi 10,6% ogółu mieszkańców. Główne powody udzielanej pomocy to: niepełnosprawność (160 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (134 rodziny, w tym 65 rodzin wielodzietnych), bezrobocie (109 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (93 rodziny) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (47 rodzin, w tym 41 rodzin niepełnych i 6 rodzin wielodzietnych). Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że głównymi świadczeniobiorcami są kobiety, które stanowiły ponad 70% wszystkich świadczeniobiorców OPS. Wynika to z gorszego położenia na rynku pracy i stereotypowego postrzegania roli kobiety w środowisku wiejskim (stereotyp matki - gospodyni domowej). Stereotypowy podział na role rodzinne i zawodowe stawia kobiety na pozycji uniemożliwiającej realizację zawodową, priorytetowo traktując wypełnianie obowiązków rodzinnych przy jednoczesnym niskim udziale mężczyzn w wypełnianiu w/w obowiązków. Istotnym aspektem mającym wpływ na trudną sytuację społeczno -zawodową kobiet w gminie jest również mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, pozwalających na godzenie życia rodzinnego z aktywnością na rynku pracy.
Ponadto projekt skierowany jest do rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, których członkowie posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, borykają się z niską samooceną, brakiem wiary we własne możliwości i gotowości do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz są wycofani z życia społecznego. Rodziny te mają ograniczony dostęp do usług społecznych w zw. z zamieszkiwaniem na terenie wiejskim. Działania zaplanowane w projekcie odpowiadać będą na zdiagnozowane potrzeby uczestników oraz niwelować zidentyfikowane potrzeby. W związku z powyższym zasadna jest realizacja projektu „Rodzina na PLUS”, w ramach którego z osobami z powyższych grup zostaną zawarte kontrakty socjalne, w ramach których realizować będą indywidualna ścieżkę reintegracji. 
 
GRUPA  DOCELOWA – odbiorcy projektu:
Uczestnikami projektu będzie 78 osób z 48 rodzin (60 kobiet, 18 mężczyzn) zamieszkujących teren gminy Lubawa zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18 - 65 lat, w szczególności osoby:
 • bezrobotne z III profilu pomocy Powiatowego Urzędu Pracy,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • z niepełnosprawnościami (w szczególności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 • samotnie wychowujące dzieci,
 • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
które wezmą udział w projekcie w ramach zawartych  kontraktów socjalnych.
 
ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM:
Projekt zarządzany będzie przez 4 osobowy Zespół projektowy powołany Zarządzeniem Nr 1/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w sprawie powołania Zespołu Projektowego z dnia 1 czerwca 2017r w składzie:
 • zarząd;
 • koordynatorka projektu;
 • asystentka koordynatorki;
 • księgowa.
Zespół wspierany będzie przez przedstawiciela partnera projektu tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Decyzje strategiczne dotyczące realizacji projektu podejmować będzie Grupa Sterująca, w składzie: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.
 
DZIAŁANIA:
Projekt zakłada realizację sześciu 10-miesięcznych edycji, w ramach których każdorazowo dla 13 osobowej grupy realizowany będzie następujący program:
 • Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych - 60h/grupa
 • Warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym - 32h/grupa
 • Warsztaty „szkoła dla rodziców” - 30h/grupa
 • Warsztaty aktywności lokalnej - 16h/grupa
 • Inicjatywa lokalna - 1 inicjatywa/grupa,
 • Indywidualne wsparcia psychologiczne – 10h/osoba,
 • Indywidualne konsultacje z radcą prawnym – 1h co drugi m-c/rodzina.
W ramach kontraktów socjalnych uczestnikom zostaną przyznane świadczenia pieniężne o charakterze aktywizacyjnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w trybie decyzji administracyjnych.
Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu będzie zapewnienie im transportu na zajęcia grupowe oraz wyżywienia - w zależności od wymiaru godzinowego zajęć  obiad lub bufet kawowy.
 
ZAKŁADANE  REZULTATY I PRODUKTY:
 
Rezultaty
 • 12 osób uzyska kwalifikacje zawodowe po ukończeniu działań w projekcie.
 • 78 osób zostanie objętych kontraktem socjalnym.
 • 78 osób zwiększy swoją wiedzę w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
 • 78 osób zwiększy swoją wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego lub/i zarządzania czasem i budżetem domowym.
 • 78 osób podniesie swój poziom aktywności i stopień integracji społecznej.
Produkty
 • 78 osób weźmie udział w projekcie „Rodzina na PLUS”.
 • 78 osób ukończy warsztaty w ramach projektu.
 • 78 osób skorzysta z indywidualnego wsparcia specjalistycznego w ramach projektu.
 • Zrealizowanych zostanie 360 godzin warsztatów rozwoju umiejętności społecznych.
 • Zrealizowanych zostanie 192 godzin warsztatów zarządzania czasem i budżetem domowym.
 • Zrealizowanych zostanie 180 godzin warsztatów „Szkoła dla rodziców”.
 • Zrealizowanych zostanie 96 godzin warsztatów aktywności lokalnej.
 • Zrealizowanych zostanie 6 działań o charakterze integracyjnym.


Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook