Rada Seniorów Gminy Lubawa

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa II kadencji

  • Opublikowane: 2018-11-06 12:03:21
  • Autor: Patrycja Klimek, pracownik socjalny
Wójt Gminy Lubawa ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa II kadencji
Na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa stanowiącym załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu, zmienionego Uchwałą Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 18 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu, ogłaszam nabór kandydatów na członków  Rady Seniorów Gminy Lubawa II kadencji.
1. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa II kadencji zostanie przeprowadzony w terminie od 30 października 2018 roku do 14 listopada 2018 roku. 
2. W skład Rady Seniorów Gminy Lubawa wchodzi do 12 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej 1/4 składu Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia.
3. Członkami Rady Seniorów Gminy Lubawa mogą zostać:
    a) przedstawiciele seniorów,
    b) przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych,
    c) przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
4. Podstawą kandydowania jest złożenie w terminie, o którym mowa w pkt 1 formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5. Prawo zgłoszenia kandydata mają organizacje, o których mowa w pkt 3.
6. Każda organizacja, o której mowa w pkt 3 może zgłosić 1 przedstawiciela.
7. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 4  dostępny będzie w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, w pok. 18 oraz na  stronie internetowej   www.gopslubawa.4bip.pl.
8. Zgłoszenia dokonać można poprzez dostarczenie lub przesłanie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa (Fijewo 73, 14 - 260 Lubawa), formularza zgłoszeniowego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa". 
9. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry