Rada Seniorów Gminy Lubawa

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa

 • Opublikowane: 2017-04-03 14:08:02
 • Autor: Monika Empel, inspektor
Na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu ogłasza się kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Lubawa.
 1. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa zostanie przeprowadzony w terminie od 29 marca 2017 roku do 12 kwietnia 2017 roku
 2. W skład Rady Seniorów Gminy Lubawa wchodzi do 12 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej 1/4 składu Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia. 
 3. Członkami Rady Seniorów Gminy Lubawa mogą zostać: przedstawiciele seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszyc, przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
 4. Podstawą kandydowania jest złożenie w terminie, o którym mowa w pkt 1 formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Prawo zgłoszenia kandydata mają organizacje, o których mowa w pkt 3,
 6. Każda organizacja, o której mowa w pkt 3 może zgłosić 1 przedstawiciela.
 7. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 4  dostępny będzie w Dziale Aktywizacji i Integracji Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa ul. 19 Stycznia 25, w pok. 4 oraz na  stronach internetowych: www.gminalubawa.pl i  www.gopslubawa.4bip.pl.
 8. Zgłoszenia dokonać można poprzez dostarczenie lub przesłanie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa (Fijewo 73, 14 - 260 Lubawa), formularza zgłoszeniowego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa".
 9. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry