Aktywna Przyszłość

Konferencja inaugurująca realizację projektu "Aktywna przyszłość"

  • Opublikowane: 2017-06-08 15:22:00
  • Autor: Brygida Jęczewska, koordynator projektu
W środę 07 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu "Aktywna przyszłość". Projekt realizowany jest w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencję rozpoczął Pan Adam Roznerski, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, który przywitał wszystkich uczestników projektu, przedstawicieli władz lokalnych oraz partnera projektu. Następnie w imieniu partnera głos zabrała Pani Agata Steiner-Dembińska z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, która zadeklarowała  w imieniu PUP gotowość do wspierania Uczestników projektu w procesie zmiany bądź poprawy swojej sytuacji zawodowej.
 
Wszyscy uczestnicy konferencji zapoznali się z celami projektu, zaplanowanymi działaniami i rezultatami, które przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Pani Brygida Jęczewska, koordynatorka projektu.
 
 
Celem głównym projektu „Aktywna przyszłość” jest aktywizacja i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych u 72 osób (66K i 6M) mieszkańców gminy Lubawa, w wieku 18-65 lat zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego.
Projektu zakłada realizację sześciu rocznych edycji zajęć w  Klubie Integracji Społecznej, którego uczestnicy objęci zostaną kompleksowym wsparciem ukierunkowanym na reintegrację społeczno-zawodową w ramach której zaplanowane zostały takie formy wsparcia jak: warsztaty aktywizacji zawodowej, rozwoju umiejętności społecznych, obsługi komputera, zarządzania czasem oraz indywidualne spotkania z psychologiem i trenerem pracy. Ponadto uczestnicy wezmą udział w wyjazdowych warsztatach ekonomii społecznej oraz kursach zawodowych dobranych do ich indywidualnych predyspozycji.
 
Projekt realizowany będzie do kwietnia 2021 roku. Kwota pozyskanego dofinansowania na realizację projektu to 777.840,00 zł.
 
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Konferencja inaugurująca realizację projektu "Aktywna przyszłość"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry