II Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

  • Opublikowane: 2018-04-13 14:36:29
  • Autor: Dominika Domeracka, sekretarka
W dniach 11 - 12 kwietnia 2018r. odbyło się II Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Gminę Wiejską Lubawa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich.
Idea Forum
Forum to wydarzenie społeczne o charakterze integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na obszarach wiejskich w różnych sferach działalności, w tym społecznej, w którym udział wzięło około 200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym: ochotniczych straży pożarnych oraz sołtyski, radne i liderki społeczne.
Jest to wydarzenie integrujące i aktywizujące środowisko aktywnych kobiet, mieszkanek wsi, przedsięwzięcie zorganizowane w ramach pracy socjalnej – realizowanej metodą pracy środowiskowej, polegającej na organizowaniu społeczności lokalnej. Wydarzenie było okazją do promowania postaw kobiet aktywnych, otwartych i zaangażowanych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego.
 
Program Forum
W pierwszy dzień Forum odbyły się warsztaty pieczenia chleba i wyrobu domowego smalcu zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie oraz warsztatach wypieku domowych wyrobów cukierniczych, które odbyły się w Klubach Seniora w Byszwałdzie, Łążynie, Rakowicach, Klubie Seniora i Klubie Aktywnych w Gutowie, Klubie „Senior+” w Złotowie oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich w Kazanicach, Łążku, Rożentalu, Rumienicy i Sampławie.
 
Drugiego dnia Forum odbywało się w Zielonym Zakątku w Lubstynku. W Forum wzięli udział: Pani Grażyna Laskowska – asystent senator RP Pani Bogusławy Orzechowskiej, która odczytała list od Pani senator, Pan Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Pan Jan Laskowski – przewodniczący Rady Gminy Lubawa, Pani Anna Jędrychowska – skarbnik Gminy Lubawa, Pani Anna Guzowska – radna Rady Gminy Lubawa, Pani Hanna Ewertowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie, Pani Justyna Kwiatkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej wZłotowie oraz ks. dr Marcin Staniszewski – dziekan dekanatu lubawskiego.
Forum zainaugurował występ Ani Brody – wokalistki, instrumentalistki i kompozytorki. Następnie ks. dr Marcin Staniszewski wygłosił prelekcję dotyczącą roli i znaczenia kobiet w kontekście rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy spotkania mogli podziwiać także występ kabaretu „Zgrana Paka” oraz zespołu „Rakowianki”, obejrzeć prezentacje multimedialne dotyczące działalności społecznej Pań w naszej gminie oraz prezentację pt. „Z kart historii, czyli krótka opowieść z kobietą w tle”.
Podczas konferencji zaprezentowano również film podsumowujący działania w gminie Lubawa w 2017r. i wręczono wszystkim uczestnikom upominki wykonane przez dzieci z gminnych świetlic środowiskowych. Dodatkowo wszystkie kluby i koła gospodyń wiejskich otrzymały prezenty w postaci kuchennych fartuchów.
Po części oficjalnej uczestnicy Forum skosztowali domowych wypieków i wyrobów, wykonanych podczas warsztatów w kołach gospodyń wiejskich i klubach seniora oraz wzięli udział w animacjach o charakterze integracyjno – muzycznym. Dodatkowymi atrakcjami Forum były fotobudka, szczudlarze oraz wystawa fotografii „Aktywna Baba w Gminie Lubawa”.
 
Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów na temat aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego. Forum stanowi dobry przykład partnerskiej współpracy samorządu gminnego ze środowiskami kobiecymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

48Galeria zdjęć: II Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry